اسکریپتی برای کار با pacman

امین 18 ژوئن 2024 زمان خواندن: 8 دقیقه

مدتها بود که یک اسکریپت دم دستی رو برای راحت تر کردن فانکشنهای پکمن استفاده می‌کردم. که البته ایرادهای فنی و اسکریپتی زیادی داشت. سر انجام با راهنمایی های چند تا دوست خوب توی گروه های آرچ، دستی به سر و روی اسکریپت کشیدم. 

هدف این اسکریپت اینه که یک سری عملکردهای رایج و به درد بخور پکمن رو که بعضا دستورات بلندی میشن و نمیشه به یاد سپرد، به دستورات کوتاه تبدیل کنیم.

Screenshot from 2024-06-18 12-13-14.png 

ویژگی ها و کارهایی که این اسکریپت میکنه:

 • استفاده از یک AUR Helper به دلخواه خودتون (پیشفرض: yay)
 • استفاده از sudo یا doas به دلخواه خودتون (پیشفرض: sudo)
 • جست و جوی پکیج ها در مخازن رسمی و AUR
 • نصب پکیج (ها) چه از مخازن چه از فایل، با یک دستور ثابت
 • پیدا کردن بسته ای که صاحب یک فایل خاصی است
 • نمایش اطلاعات یک بسته
 • حذف بسته ها با/بدون حذف بسته های وابسته
 • حذف بسته های orphan
 • آپدیت کل سیستم با کمک AUR Helper 
 • یافتن سریعترین میرورها (با reflector)
 • نمایش دپندنسی های یک بسته
 • نمایش بسته هایی که به یک بسته وابسته هستند.
 • نمایش محتوای یک فایل درون فایل فشرده یک بسته tar
 • نمایش لیستی از بسته ها با این ویژگیها:
  • تمامی پکیج ها (نصب شده یا نشده)
  • بسته های نصب شده
  • بسته های orphan
  • بسته هایی که خارج از پکیج منیجر نصب کردیم
  • بسته هایی که هیچ بسته دیگه ای به اونها وابستگی نداره
  • بسته هایی که قابل بروزرسانی هستن
  • قابلیت جست و جوی بسته ها درون این لیست ها
 • ذخیره یک فایل در پوشه کاربر حاوی لیست تمامی پکیج های نصب شده
 • پاک‌سازی کش پکمن
 • آنلاک کردن دیتبایس با حذف فایل db.lck

برای استفاده از این اسکریپت، میبایست یک سری ابزار رو نصب کنید:

$ sudo pacman -S pacman-contrib reflector fzf pkgfile

اسکریپت زیر رو در یک جایی مثلا در /usr/local/bin قرار بدید یا براش alias بسازید، و مجوز اجرایی رو هم بهش بدید. در متن اسکریپت نگاه کنید و متغیر HELPER=yay رو به چیزی که خودتون دارید تغییر بدید. همین طور اگر از doas به جای sudo استفاده میکنید، در متغیر SUSR=sudo اون رو هم تغییر بدید.

روش کار هم ساده است. مثلا برای نمایش لیستی از پکیج هایی که نصب داریم، میتونیم بنویسیم:

$ pm -bi

اگر شما هم فانکشن به درد بخوری رو سراغ دارید که میتونیم اضافه کنیم، کامنت کنید.

متن اسکریپت:

#!/bin/sh
#
# pm is a simple script to make working with pacman easier
# Author: Amin medicamin@gmail.com http://linuxvaman.ir 
# Based on https://github.com/IndrekHaav/pac
#

set -eu

RESET="\033[0m"
RED="\033[1;31m"
BOLD="\033[1m"

#Change if you have another AUR helper
#Or replace yay with pacman if you don't use AUR at all.
HELPER=yay

#You may use another super user helper, such as doas
SUSR=sudo

#You can define search options based on your needs
#Change if you use helpers other than yay, or leave it blank
HELPERSEARCH=--topdown

__usage() {

  cat <<EOF
Usage: $(basename "$0") command
$(echo -e "${BOLD}Requirements:${RESET}") pacman-contrib reflector fzf pkgfile yay (or other AUR helpers)

$(echo -e "${BOLD}Working with Packages${RESET}")
  -s, search <string>	Search for packages matching <string>
  -f, find <file>		Find the package owner of the file (path or name) 
  -sh, show <packages>	Returns information about <packages>
  -i, install <packages>	Install <packages>
  -r, remove <packages>	Remove <packages>
  -rd, removedep <packages>	Remove <packages> and all their dependencies
  -ro, removeorphan		Remove all orphan packages and their dependencies
  -u, update			Perform a full system upgrade
  -m, mirrors		Generate mirrorlist sorted by 10 fastest servers
  -d, depends <package>	Shows a list of dependencies for <package>
  -do, dependson <package>	Shows a list of packages that depend on <package>
  -v, view			Display content of a file inside a tar package
  
$(echo -e "${BOLD}Browse packages${RESET}")
  -bd, database	 	Browse all available packages
  -bi, installed	 	Browse all installed packages
  -bf, foreign	 	Browse all manually installed packages
  -bn, nodeps	 		Browse packages with no dependency
  -bo, orphans	 	Browse orphan packages
  -bu, updatable	 	Browse upgradable packages
  -l, list			Create a list of installed packages in the home directory
  
$(echo -e "${BOLD}Pacman Database${RESET}")
  -c, clean			Clear pacman cache, keeps only latest package
  -p, purge			Clear pacman cache, keeps nothing  
  -db, unlock			Unlock database by removing /var/lib/pacman/db.lck
  
EOF
  exit
}

__error() {
  printf "${RED}error:${RESET} %s\n" "$1"
}

__fatal() {
  __error "$1"
  exit 1
}

[ "$#" -gt 0 ] || __usage

case "$1" in

  -s|search) #Search for packages matching <string>
    shift
    command -v $HELPER > /dev/null || __fatal "change HELPER in the source or install yay"
    [ "$#" -eq 1 ] || __fatal "enter a search term"
    $HELPER -Ss "$@" $HELPERSEARCH
    ;;
    
  -f|find) #Find the package owner of the file (path or name) 
    shift
    command -v pkgfile > /dev/null || __fatal "install pkgfile to use this functionality"
    [ "$#" -gt 0 ] || __fatal "enter something"
    pkgfile "$@"
    ;;
    
  -sh|show) #Returns information about <packages>
    shift
    [ "$#" -gt 0 ] || __fatal "enter a package name"
    for package in "$@"; do
      pacman -Qi "$package" 2>/dev/null || pacman -Si "$package" 2>/dev/null || __error "package '$package' was not found"
    done
    ;;
    
  -i|install) #Install <packages>
    shift
    [ "$#" -gt 0 ] || __fatal "enter a package name"
    if [ -f "$*" ]; then pacman -U "$*"; else $HELPER -S "$@"; fi
    ;;
    
  -r|remove) #Remove <packages>
    shift
    [ "$#" -gt 0 ] || __fatal "enter a package name"
    $SUSR pacman -R "$@"
    ;;
    
  -rd|removedep) #Remove <packages> and all their dependencies
    shift
    pkgs=${*:-$(pacman -Qdtq)}
    # shellcheck disable=SC2086
    [ -n "$pkgs" ] && $SUSR pacman -Rns $pkgs
    ;;
    
  -ro|removeorphan) #Remove all orphan packages and their dependencies
    pacman -Qdtq | $SUSR pacman -Rns -
    ;;
       
  -u|update) #Perform a full system upgrade
    $HELPER -Syu
    ;;
    
  -m|mirrors) #Generate mirrorlist sorted by 10 fastest servers
    shift
    command -v reflector > /dev/null || __fatal "install reflector to use this functionality"
    $SUSR reflector --age 6 --fastest 10 --latest 10 --sort rate --protocol https --save /etc/pacman.d/mirrorlist
    ;;
    
  -d|depends) #Shows a list of dependencies for <package>
    shift
    command -v pactree > /dev/null || __fatal "install pacman-contrib to use this functionality"
    [ "$#" -gt 0 ] || __fatal "enter a package name"
    pactree -s -d1 -o1 "$@"
    ;;
    
  -do|dependson) #Shows a list of packages that depend on <package>
    shift
    command -v pactree > /dev/null || __fatal "install pacman-contrib to use this functionality"
    [ "$#" -gt 0 ] || __fatal "enter a package name"
    pactree -r -s -d1 -o1 "$@"
    ;;

  -v|view) #Display content of a file inside a tar package
  	shift
  	[ "$#" -gt 1 ] || __fatal "example: pm -v /path/to/package.pkg.tar.zst etc/file.conf "
    bsdtar -xOf $2 $3
    ;;
    
   -bd|database) #Browse all available packages
    shift
    command -v pactree > /dev/null || __fatal "install fzf to use this functionality"
    pacman -Slq | fzf -e --padding=4%,0,0,0 --margin=4%,0,0,0 --no-scrollbar --info=inline-right --border=top --border-label='╢ Browse all available packages ╟' --border-label-pos=3 --preview 'pacman -Si {}' --layout=reverse-list 
    ;;
    
   -bi|installed) #Browse all installed packages
    shift
    command -v pactree > /dev/null || __fatal "install fzf to use this functionality"
    pacman -Qq | fzf -e --padding=4%,0,0,0 --margin=4%,0,0,0 --no-scrollbar --info=inline-right --border=top --border-label='╢ Browse all installed packages ╟' --border-label-pos=3 --preview 'pacman -Qil {}' --layout=reverse-list --bind 'enter:execute(pacman -Qil {} | less)' 
    ;;
     
   -bf|foreign) #Browse all manually installed packages
    shift
    command -v pactree > /dev/null || __fatal "install fzf to use this functionality"
    pacman -Qqm | fzf -e --padding=4%,0,0,0 --margin=4%,0,0,0 --no-scrollbar --info=inline-right --border=top --border-label='╢ Browse all manually installed packages ╟' --border-label-pos=3 --preview 'pacman -Qil {}' --layout=reverse-list --bind 'enter:execute(pacman -Qil {} | less)' 
    ;;
    
   -bn|nodeps) #Browse packages with no dependency
    shift
    command -v pactree > /dev/null || __fatal "install fzf to use this functionality"
    pacman -Qqent | fzf -e --padding=4%,0,0,0 --margin=4%,0,0,0 --no-scrollbar --info=inline-right --border=top --border-label='╢ Browse installed packages without dependency ╟' --border-label-pos=3 --preview 'pacman -Qil {}' --layout=reverse-list --bind 'enter:execute(pacman -Qil {} | less)' 
    ;;
    
   -bo|orphans) #Browse orphan packages
    shift
    command -v pactree > /dev/null || __fatal "install fzf to use this functionality"
    pacman -Qdtq | fzf -e --padding=4%,0,0,0 --margin=4%,0,0,0 --no-scrollbar --info=inline-right --border=top --border-label='╢ Browse orphan packages ╟' --border-label-pos=3 --preview 'pacman -Qil {}' --layout=reverse-list --bind 'enter:execute(pacman -Qil {} | less)' 
    ;;
    
   -bu|updatable) #Browse upgradable packages
    shift
    command -v pactree > /dev/null || __fatal "install fzf to use this functionality"
    pacman -Qu | fzf -e --padding=4%,0,0,0 --margin=4%,0,0,0 --no-scrollbar --info=inline-right --border=top --border-label='╢ Browse upgradable packages ╟' --border-label-pos=3 --layout=reverse-list --preview-window=hidden
    ;;

  -l|list) #Create a list of installed packages in the home directory
  	pacman -Qq >~/pkglist_all.txt;
	echo "packages list sorted by name: $HOME/pkglist_all.txt"
    ;;
   
  -c|clean) #Clear pacman cache, keeps only latest package
  	command -v paccache > /dev/null || __fatal "install pacman-contrib to use this functionality"
    $SUSR paccache -rk1
    ;; 
    
  -p|purge) #Clear pacman cache, keeps nothing
    $SUSR pacman -Sc
    ;;

  -db|unlock) #Unlocks database by removing /var/lib/pacman/db.lck 
    $SUSR rm /var/lib/pacman/db.lck
    ;;
    
  *)
    __usage
    ;;
esac

محمد
نوشته محمد در مورخه 7 جوملای 2024

سلام، وبلاگتون rss نداره؟

امین Admin
نوشته امین در مورخه 12 جوملای 2024

ممنون از پیشنهاد شما. rss در این لینک فعال شد: https://linuxvaman.ir/rss.xml
حاصل سر و کله زدن های من با لینوکس