یک اسکریپت برای واترمارک تصویر و فیلم

امین 14 سپتامبر 2023 زمان خواندن: 4 دقیقه

چند وقت پیش مطلبی نوشته بودم در این خصوص که چطوری روی یک عکس یا روی یک فایل ویدیویی واترمارک خودمون رو اضافه کنیم. مدتی بعدش تصمیم گرفتم این دو تا کار رو با هم ادغام کنم و در قالب یک اسکریپت استفاده کنم.

اسکریپت رو خوب نگاه کنید تا با طرز کارش آشنا بشید. این اسکریپت رو با نام مثلا wmark جایی ذخیره کنید و براش یک alias بسازید. اونوقت میتونید باهاش کار کنید. یک بار wmark رو در ترمینال اجرا کنید تا خودش راهنماییتون کنه و مثال بزنه.

#!/bin/bash
#
# A script to add an image as a watermark over videos or image files.
# I'm not a developer, and I wrote this script just for my needs.
# 07 November 2016
# Amin medicamin@gmail.com http://linuxvaman.ir
# Feel free to make this script better :)
#
path_of_first_file=$(dirname "$2")
name_of_first_file=$(basename "$2")

new_name="$(echo "wmark-$name_of_first_file")"
new_output=$(echo "$path_of_first_file/$new_name")

if [ $# -lt 1 ]
then
  echo
  echo "A simple script to add an image as a watermark over videos or image files."
  echo "As of simplicity of usage, all watermarks will be added to the northwest area of the image or the video files."
  echo "to change these positions you should edit the script codes"
  echo
  echo "-i     add watermark to a single image "
  echo "example: wmark -i /path/to/image.png /path/to/watermark.jpg"
  echo 
  echo "-v     add watermark to a single video "
  echo "example: wmark -v /path/to/video.mpg /path/to/watermark.jpg"
  echo 
  echo "-ia     add watermark to all image files in a directory that wmark runs in"
  echo "example: wmark -ia /path/to/watermark.jpg"
  echo 
  echo "-va     add watermark to all video files in a directory that wmark runs in "
  echo "example: wmark -va /path/to/watermark.jpg"
  echo
  echo "-r     replaces the space in all filenames with a dash "
  echo "example: wmark -r"
  echo 
exit
fi
case $1 in
#Here you can change "northwest" to these variables: northeast, southwest, southeast
-i)
composite -dissolve 70% -gravity northwest -geometry +10+10 "$3" "$2" "$new_output"
echo
echo "New image saved in: " "$path_of_first_file"\/$new_name
exit 0
;;

#As ffmpeg is more complex, you should know the resolution of the video file to change the possition of the watermark, by editing "overlay=15:10" (top:left)
-v)
ffmpeg -i "$2" -i "$3" -filter_complex "overlay=15:10" -preset veryfast "$new_output"
echo
echo "New video saved in: " "$path_of_first_file"\/$new_name
exit 0
;;

#Here you can change "northwest" to these variables: northeast, southwest, southeast
-ia)
for i in *.png *.jpg;
do
composite -dissolve 70% -gravity northwest -geometry +10+10 "$2" $i wmark-$i
done
echo
exit 0
;;

#As ffmpeg is more complex, you should know the resolution of the video file to change the possition of the watermark, by editing "overlay=15:10" (top:left)
-va)
for i in *.mp4 *.flv *.mpg *.rm;
do
ffmpeg -i $i -i "$2" -filter_complex "overlay=15:10" -preset veryfast wmark-$i.mp4
done
echo
exit 0
;;

-r)
for i in *\ *; do mv "$i" "${i// /-}";
done
echo
exit 0
;;

esac

اولین نفری باشید که دیدگاهی ارسال می کند!
حاصل سر و کله زدن های من با لینوکس