غیر فعال کردن wakeup برای USBها

امین 17 سپتامبر 2023 زمان خواندن: ~1 دقیقه

توجه: این مطلب قدیمی است و صرفا جهت آرشیو حفظ شده است. ممکن است امروزه برخی موارد یکسان نباشند.

متوجه شدم که ماوس وایرلس باعث میشه بعد از suspend با حرکت دادن یا کلیک کردن، لپتاپ resume بشه. گشتی زدیم و راه حل یافتیم. باید یک سرویس برای systemd درست کنیم و این موضوع رو غیر فعال کنیم!

/etc/systemd/system/disable-usb-wakeup.service[Unit]
Description=Disable USB wakeup triggers in /proc/acpi/wakeup
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/sh -c "echo XHC > /proc/acpi/wakeup; echo WLAN > /proc/acpi/wakeup"
ExecStop=/bin/sh -c "echo XHC > /proc/acpi/wakeup; echo WLAN > /proc/acpi/wakeup"
RemainAfterExit=yes
[Install]
WantedBy=multi-user.target

حالا سرویس رو فعال میکنیم:

$ sudo systemctl enable --now disable-usb-wakeup.service

اولین نفری باشید که دیدگاهی ارسال می کند!
حاصل سر و کله زدن های من با لینوکس