تغییر الویت اجرای یک برنامه خاص در لینوکس

وحید 17 سپتامبر 2023 زمان خواندن: 4 دقیقه

شاید برخی اوقات نیاز باشه الویت اجرای یک فرآیند خاص (یا چند فرآیند) که توسط سی پی یو پردازش میشه بالا یا پایین بره که این برنامه ساده که با پایتون نوشته شده این کار رو انجام میده.(لازم به ذکر است که آدرس ها و فایل های مورد استفاده به نسبت کاربرد باید تغییر کنند)

کد در ادامه مطلب

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf- -*-
import time
import sys
import os
from PyQt4.QtCore import *
from PyQt4.QtGui import *
def window():
app = QApplication(sys.argv)
win=QDialog()
b1=QPushButton(win)
b1.setText(u"خواندن از فایل و مرتب کردن")
b1.move(325,80)
b1.clicked.connect(b1_clicked)
b2 = QPushButton(win)
b2.setText(u"نوشتن فایل مرتب شده")
b2.move(355,140)
QObject.connect(b2,SIGNAL("clicked()"),b2_clicked)
b3 = QPushButton(win)
b3.setText(u"ایجاد الویت پایین")
b3.move(390,200)
b3.clicked.connect(b3_clicked)
b4 = QPushButton(win)
b4.setText(u"پخش ویدئو")
b4.move(420,20)
b4.clicked.connect(b4_clicked)
b5 = QPushButton(win)
b5.setText(u"سناریو ۱:ایجاد تاخیر در پخش کننده")
b5.move(10,20)
b5.clicked.connect(b5_clicked)
b6 = QPushButton(win)
b6.setText(u"سناریو ۲:ایجاد تاخیر در مرورگر وب")
b6.move(10,80)
b6.clicked.connect(b6_clicked)
b7 = QPushButton(win)
b7.setText(u"cpu میزان بکارگیری")
b7.move(10,140)
b7.clicked.connect(b7_clicked)
b8 = QPushButton(win)
b8.setText(u"خروج")
b8.move(10,200)
b8.clicked.connect(b8_clicked)
b9 = QPushButton(win)
b9.setText(u"قابلیت ها و اهداف برنامه")
b9.move(100,200)
b9.clicked.connect(b9_clicked)
win.setGeometry(365,275,610,250)
win.setWindowTitle(u"به نام خدا")
win.show()
sys.exit(app.exec_())
content = 0
def bubble(bad_list):
length = len(bad_list) - 1
sorted = False
while not sorted:
sorted = True
for i in range(length):
if bad_list[i] > bad_list[i+1]:
sorted = False
bad_list[i], bad_list[i+1] = bad_list[i+1], bad_list[i]
def b1_clicked():
global content
start = time.time()
with open('unsort','r') as f:
content = [x.strip('\n') for x in f.readline()]
bubble(content)
end = time.time()
print "Sorted succesfully and Time is:"
print (end - start)
def b3_clicked():
os.system("sudo renice -n 19 `pgrep -f qt.py`")
def b4_clicked():
os.system("totem /home/hgfhgfghf/Desktop/Adrenaline.mkv &")
def b5_clicked():
os.system("sudo renice -n 19 -p $(ps -ef | grep pulseaudio | grep -v grep | awk '{print $2}') && totem /home/hgfhgfghf/Desktop/1.mp3 &")
def b7_clicked():
os.system("gnome-terminal -e 'sh -c htop;bash'")
def b6_clicked():
os.system("ps ex -o pid,fname|grep firefox > f && NUMBER=$(cat /home/hgfhgfghf/Desktop/f | tr -dc '0-9') && renice -n 19 -p $NUMBER")
def b8_clicked():
os.system("ps ex -o pid,fname|grep qt.py > g && NUM=$(cat /home/hgfhgfghf/Desktop/g | tr -dc '0-9') && kill $NUM")
def b9_clicked():
os.system("gedit /home/hgfhgfghf/Desktop/guide &")
def b2_clicked():
f = open("sorted",'w')
f.writelines(["%s\n" % item for item in content])
f.close()
if __name__ == '__main__':
window()

اولین نفری باشید که دیدگاهی ارسال می کند!
حاصل سر و کله زدن های من با لینوکس