انجام hybernate بعد از مدت مشخصی suspend

امین 17 سپتامبر 2023 زمان خواندن: ~1 دقیقه

ما معمولا در لینوکس سیستم رو suspend میکنیم. خب این کار هزینه داره و از باتری یا برق برای فعال بودن استفاده میکنه. میتونیم در آرچی ها با سرویسی که در ادامه ایجاد میکنیم به سیستم میگیم که اگر بعد از ۲ ساعت suspend کسی resume نکرد، سیستم رو hybernate کن. این طوری مصرف باتری‌مون بهینه تر میشه و منطقی تر هم هست. البته به شرطی که swap داشته باشید.

ابتدا باید سرویس مورد نظرمون رو در systemd بسازیم

$ sudo gedit /etc/systemd/system/suspend-to-hibernate.service
--------------------------------------------------------
[Unit]
Description=Delayed hibernation trigger
Documentation=https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1420279#p1420279
Documentation=https://wiki.archlinux.org/index.php/Power_management
Conflicts=hibernate.target hybrid-sleep.target
Before=sleep.target
StopWhenUnneeded=true

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
Environment="WAKEALARM=/sys/class/rtc/rtc0/wakealarm"
Environment="SLEEPLENGTH=+2hour"
ExecStart=-/usr/bin/sh -c 'echo -n "alarm set for "; date +%%s -d$SLEEPLENGTH | tee $WAKEALARM'
ExecStop=-/usr/bin/sh -c '\
alarm=$(cat $WAKEALARM); \
now=$(date +%%s); \
if [ -z "$alarm" ] || [ "$now" -ge "$alarm" ]; then \
   echo "hibernate triggered"; \
   systemctl hibernate; \
else \
   echo "normal wakeup"; \
fi; \
echo 0 > $WAKEALARM; \
'
[Install]
WantedBy=sleep.target

و بعد سرویس رو فعال می کنیم:

$ sudo systemctl enable disable-usb-wakeup.service

$ sudo systemctl start disable-usb-wakeup.service

اولین نفری باشید که دیدگاهی ارسال می کند!
حاصل سر و کله زدن های من با لینوکس