لینوکس و من

خوانا کردن جزوات!

این پروژه برا اینه ک جزواتی ک خوانا (مثلا پس دادن جوهر و ...) نیستند خوانا تر بشنhttps://github.com/mzucker/noteshrink