لینوکس و من

لینوکس و من

لینوکس و من

حاصل تجربیات ما از سر و کله زدن ها با لینوکس

بایگانی

راحتر کردن samba

سلام من برای اینکه فایلی رو بین دستگاه ای انتقال بدم از samba استفاده می‌کنم ولی من دوست ندارم همیشه روشن باشه و هر موقعه نیاز بهش هست روشنش می‌کنم بخاطر همین اینو نوشتم تا راحتر بتونم اینکار رو بکنم.

#!/bin/bash
# twitter.com/m0sen70

while [ "1" == "1" ];do
sleep 1
case "$(systemctl status smbd.socket | grep 'active')" in
 *dead*)
 echo "Share Status: (OFF)"
read -r -p "Active Share? [y/N] " active
case $active in
  [yY][eE][sS]|[yY]) 
    systemctl start smbd.socket
    ;;
  *)
    exit 0
    ;;
esac
 ;;
 *listening*)
 echo "Share Status: (ON)"
 read -r -p "Stop Share? [y/N] " stop
case $stop in
  [yY][eE][sS]|[yY]) 
  systemctl stop smbd.socket
    ;;
  *)
    exit 0 
    ;;
esac
 ;;
esac
done

 

دسته:

ترفند

کلیدواژه:

bash

samba