لینوکس و من

لینوکس و من

لینوکس و من

حاصل تجربیات ما از سر و کله زدن ها با لینوکس

بایگانی

device not managed

اگر network manager شما در system tray در مورد wired connection این جمله رو نوشت و شما اعصابتون خورد شد که خب یعنی چی این حرف؟! خونسرد باشید و این کار رو بکنید:sudo gedit /etc/NetworkManager/NetworkManager.confاگه فایل بالا خالی بود:sudo gedit /etc/NetworkManager/nm-system-settings.confو عبارت managed=false رو به managed=true تغییر بدید و بعد:sudo /etc/init.d/network-manager restartاگر تغییری نکرد یک بار reboot کنید. اگر باز تغییری نکرد google کنید!!