لینوکس و من

لینوکس و من

لینوکس و من

حاصل تجربیات ما از سر و کله زدن ها با لینوکس

بایگانی

Matrix Style در ترمینال

ایشون در ابن مورد صحبتی فرمودند. ما امتحان نمودیم دیدیم کار نمیکند. سرچ نمودیم و این ها را پیدا کردیم. هر کدام از این کد ها را که اجرا نمایید، یه شکل خاصی در ترمینال ایجاد می شود. خیلی جالبه ها!
دسته:

ترفند

کلیدواژه:

ترمینال